Back to site

PRAVILA KLUBA

?lanstvo San Diego Badminton kluba vam dozvoljava da imate privilegiju da igrate na posebnim rezervisanim terenima tokom ?asova u klubu koje je na?a organizacija olak?ala ugovorom.SDBC je organizacija sa samoupravom.Svi ?lanovi imaju mo? i u?tivo zu zamoljeni da prave pravila.Ovo zna?i da ako postoji pitanje kao vrijeme terena ili status ?lanstva,vi mo?ete da pridjete za verifikaciju.Svi ?lanovi moraju da imaju svoju karticu(ili Pej Pol verifikaciju) i ID sliku ako postoji problem u sprovodjenu mirno,molimo nadjite ?lana borda da vam pomogne.

• Uvijek nosite sa sobom svoju ?lansku karticu i ID sliku kada se prijavljujete za terene.

• Tereni mogu biti rezervisani za 30 minuta u jedno vrijeme i za signle i za duble.Izuzetak je ?to su singl tereni ograni?eni na jedan kada se ?eka.

• Vi mo?ete da se odmah ne prijavite i da ne odete na drugi teren-ali morate ?ekati barem pet minuta.Drugi ?lanovi mo?da nisu rezervisali teren i poslije ti mo?e? da ga dobije? jedino ukoliko dodje do ?ekanja dozvole ?lanova.

• Mi smo usvojili reli sistem bodovanja za SDBC i ovo bi trebalo da se koristi na klupskim terenima.

• Utorkom/?etvrtkom nave?e dva terena su Izazov tereni.Pobjednik mo?e da ostane ?ak tri igre i onda teren se mora opremiti za novi set takmi?ara.

• Oni koji nisu ?lanovi mogu da igraju ukoliko su ih pozvali ?lanovi kluba za odredjeno vrijeme ali NE DOK ?LANOVI ?EKAJU RED DA IGRAJU bez njihove dozvole.

• Ako oni koji nisu ?lanovi koriste na?e terene,molimo budite u?tivi kada prelazite na teren i ohrabrite ih da nam se pridru?e tako da i oni mogu da rezervi?u teren.

• Molimo da odstranite upotrijebljene stvari kada zavr?ite sa terenom.Nije obaveza ustanove da ?isti poslije vas.Nemojte da jedete unutra zgrade i svakako nemojte da ostavljate ostatke hrane ili stvari u zgradi,ponesite ih sa sobom,molimo.

• Vodite se pravilima Internacionalne Badminton Federacije i Balboa Park Centra Aktivnosti i po?tujte radnike tako da mo?emo da nastavimo sa privilegijom teretane.NEMOJTE DA JEDETE U TERETANI-OSOBLJE GLEDA NAS I NA?E KANTE ZA SME?E!

Neuspjeh u po?tovanju pravila kluba i / ili sveop?te lo?e pona?anje mo?e da rezultira suspenzijom ili ponovnim posmatranjem privilegija terena.

IBF KOD PONA?ANJA

Na Terenu

1. Glasan,zloupotrebljiv ili neadekvatan jezik, bacanje reketa ili udaranje ?unka je striktno zabranjeno.

2. Budi u?tivi prema drugim igra?ima svo vrijeme.

3. Vratite ?unak na kraju igre svojem protivniku ako je pao na va?u stranu mre?e.

4. Kada nema sudije,najavite bodove prije svakog serviranja.

5. Kada nema linijskih sudija,uvijek budite fer,brzi i precizni sa linijskim prozivkama.Ako se dvoumite,dajte benefite svojem protivniku.

6. Nakon gubljenja,stavite do znanja snagu protivnika.

7. Ne hodajte naprijed ili nazad kad se ?unak kre?e.

Na Turniru

1. Po?aljite sve upisnice prije roka.

2. Nemojte da se povla?ite sa turnira poslije izjedna?enja sem ako je to zbog bolesti,povrede ili li?nog hitnog slu?aja.

3. Budite brzo na terenu kada se proziva me?.

4. Ostanite na ternu dok traje zagrijavanje.

5. Prihvatite odluke protivnika i zvani?nika.

Zahvalite se sudiji i glavnom sudiji nakon svih me?eva i zahvalite se organizatorima prije odlaska.

Published (Last edited): 11-05-2011 , source: http://www.sandiegobadminton.org/rules.html