Back to site

Etiketa za majku hokeja

Ju?e sam vas pitao na na?oj strani Kanadskog Fejsbuka Majke Hokeja da li ste se ikada sreli sa prestrogom kontrolom roditelja iz drugog tima,i kako ste se vi suo?ili sa tim.Mnogi od vas su odgovorili sa svojim iskustvima,i,o?ekivano ,ovo je dirljiva tema za mnoge.

Va?i odgovori su me naveli na razmi?ljanje o Majki Hokeja (I hokejskom ocu) Etiketi.?ta su ta nepisana pravila koja nam poma?u da se snadjemo sa svojom djecom dok ona lete na ledu sa palicama u rukama i u toku takmi?enja dok su roditelji tu sa djecom (a ponekad i malo vi?e od toga).

Ja se ne pretvaram da sam ekspert u Etiketi hokejske majke ,ali namjeravam da se sla?em sa svakim prili?no dobro.?esto me mo?ete na?i kako razgovaram sa protivni?kim majkama prije igre,pitaju?i ih o njihovoj vo?nji,ako su tu ostale,(ako je takmi?enje),o poslijednjem timu koji su dobili(ako je plejof),ili bilo ?ta ?ega se sjetim u trenutku.Ja sam posebno sklon da ovo radim ako je tim putovao dugo da bi do nas do?ao,kako volim da mislim o na?oj asocijaciji kao dobar doma?in.

?to se ti?e igre,ja po?tujem druge roditelje i njihovo navijanje i uzbudjenje,i znam da se svako pomalo ljuti oko propu?tenih poziva,upitnih poziva ,i ako drugi tim osvoji prednost ,zaista ih razumijem kada su skepti?ni.Ono ?to ja ne razumijem je ,kada roditelji predju granicu stroge kontrole.Da li se sje?ate na?e postavljene pri?e Zloupotreba trenera me stavlja na razmi?ljanje (Jul 13.),ili druge pri?e od 19.1prila 2010.godine koja se zove Mi smo broj 5! Koja govori o tome kako je Kanada rangirana kao 5. U svijetu po svjedo?enju zloupotreba djece u sportu.Mo?da je vrijeme da svi smislimo Hokej Etiketu pravila za Hokej mame.Ja ?u postaviti listu onih koje znam,i vi treba da neke po?aljete isto,zato ?to znam da to nije kompletno.


• - Kada navijate za va? tim,ostavite to pozitivno,i molimo vas da ne vi?ete na moje timske igra?e.Apsolutno nema zvi?danja.Nikad.
• - Molimo da ne vi?ete na SVOJE dijete . Ni?ta ne ?ini roditelje da se tako neprijatno osje?aju kao drugi roditelj koji vi?e na njihovo dijete zbog gre?ke,ili zbog toga ?to se ne trudi dovoljno.To su djeca,pustite ih malo,i dozvolite trenerima da ih upute na gre?ke ili nedostatak poku?aja.Takodje,va?e dijete mo?e da daje sve od sebe.Ako ?elite da pri?ate o tome sa njim,radite to ku?i.
• - Govorite ?istim jezikom. Za dobro svih oko vas,uklju?uju?i mladju djecu koja su u domenu uva,o?istite svoja usta.Mo?da se vi osje?ate prijatno psuju?i svoju djecu,ali ja ne.Po?tujte druge koji to isto ne ?ele da ?uju.
• - Prestanite strogo da vi?ete na sudije, i nemojte da pratite led tokom igre govore?i im da su ‘’uprskali’’.Ja razumijem prozivke,ali vi treba da znate ?ta zna?i prela?enje granica.
• -Ako imate dosta golova i o?igledno vodite,molimo nemojte da navijate za svaki go kao da ste dobili Stenli Kup iznova. Drugi tim (i roditelji ) znaju da su prevazidjeni; vi ne morate to da im trljate u nos.Ako ono dijete koje nikada ne daje bodove,da jedan,razumijem da je to va?no navijanje.Samo upamtite kako biste se vi i va?e dijete osje?ali da ste vi na njihovom mjestu.
• -Dr?ite se navijanja u svojem ‘’dijelu’’. Tipi?no u salama fanovi timova sjede skupa.Ako ste u svojem dijelu i navijate pozitivno to je odli?no.Ako u bilo kom trenutku osje?ate potrebu da uletite u moj dio sa banerima /zastavicama itd.iza me mo?da bi bilo bolje da dva put razmislite.Gledao sam svadje kako po?inju na taj na?in (naravno ,ne od MOJE strane …..)
• - Nikad nije u redu da navijate da va? tim ‘’izbaci’’ nekog igra?a ?ak i kada je drugi igra? neko ko daje po 10 bodova po utakmici.Djeca velike zvijezde u igri danas mogu biti oni koji ?e davati golove na OLimpijadi jednog dana,ali sada,mislite o njima kao o ne?ijem djetetu.Razmislite kako biste se vi osje?ali da ste majka i da svako vi?e da drugi tim izbaci VA?E dijete van.
• -Poku?ajte da bude posjetila?ki fan kojeg biste voljeli da vidite u svojoj doma?inskoj Sali,nasuprot onom fanu kojeg biste izbacili iz va?e klape.Ako bismo se svi pona?ali po svom nahodjenju ‘’modela obo?avatelja’’,onda mo?da ne bi bilo poredjenja Hokej mama sa pit bulovima.

Published (Last edited): 06-05-2011 , source: http://hockeymomincanada.net/?tag=sports-etiquette