Back to site

Duga spora daljina


Alen zavr?ava 10 milja LSD

Ima mnogo tipova treniranja ,duga spora daljina (LSD), brzo treniranje,I treniranje na brdu .Na ovoj stranici cte vidjeti mudrosti bavenja dugom sporom daljinom.

LSD
Duga spora daljina je tr?anje umerenijim korakom gdje mo?ete da razgovarate i gdje se ne borite za vazduh i gdje ne dobijate zaka?ljivanje(ka?alj) ili suvo grlo.Tr?anje dugom sporom daljinom zna?i da tr?ite aerobilno ,to jest,va?e tijeloi dobija dovoljno kiseonika.Tr?anje LSD zna?i da koristite prepravke u tr?anju i ne optere?ujete svoje tijelo velikim nivoima napora.Ve?ina va?eg treniranja treba da bude LSD ako ?elite da tr?ite bez povreda.Upravo tokom LSD tr?anja va?e tijelo gradi izdr?ljivost.

Dok tr?ite,stavljate tijelo pod stresom,i ?elije tijela se uni?tavaju.Tokom 48 sati nakon va?eg tr?anja, va?e tijelo reaguje stvaranjem tjelesnih ?elija ,i krajnji rezultat je da ste ja?i nego prije.Na kraju krajeva,tako bi trebalo da bude.Problem je ako stvarate vi?e napora nego ?to va?e tijelo mo?e da izdr?i ,va?e tijelo ne mo?e u potpunosti da se oporavi ,i poslijedice stresa ostaju.Vremenom,ove poslijedice mogu da dovedu do toga da stres prouzrokuje taj nivo gdje va?e tijelo oronjava i dolazi do povrede.

Mnogi trka?a su nervozni oko razvijanja brzine i dugih daljina,i tjeraju sebe da postanu br?i i istrajniji u svojim du?im ciljevima.Ovo radi za neko vrijeme,zato ?to njihova tijela mogu da podnesu stres ali ne i lom.Ali,ako visoki nivoi stresa nastave,dodje vrijeme kada njihova tijela ne mogu da podnesu stress ,i trka?i se ozlijedjuju ,ili postanu tako umorni da ?esto gube motivaciju i prestaju da tr?e.

Kroz kori?tenje prepravki sporijim tr?anjem (LSD) I dozvoljavanjem vi?e vremena za odmor izmedju tr?anja,trka?i mogu da smanje svoj nivo stresa do ta?ke koju njihovo tijelo mo?e da podnese ,I mogu da postignu ciljeve bez povreda I bez prevelikog osje?anja umora.Rade?i ovo,oni mogu da razviju dobru osnovu koja ?e im pomo?i da ubrzaju treniranje na sistemati?no siguran na?in.Ako se osje?ate spremni na to,mo?ete da dozvolite svojem tijelu da se odmori tr?anjem kra?ih I /ili sporijih daljina ili unakrsnim –treningom.

Naravno,ako svi tr?ite LSD ,niakda ne?ete postati brzi trka?.Ako je trl?anje va? interes,vi ?ete htjeti da tr?ite brzo niz brda nakon ?to imate dobru osnovu LSD.

Koraci
Dok izgradjujete izdr?ljivost tr?anjem duge spore daljine,mo?ete da pokupite lo?u trka?ku formu ,kao ?to su nepotrebni kratki koraci,spori pokreti nogu,I lo?a forma kao ?to je naslanjanje ili zastajkivanje s pogledom dolje.Tr?anje ‘’koracima’’ mo?e da vam pomogne da ponovo zadobijete odgovaraju?u formu tr?anja.Oni su obja?njeni na strani o brzini.

Published (Last edited): 17-05-2011 , source: http://runninginjuryfree.org/2008/10/long-slow-distance.html